عميــــد الكليـــة

dkitiri       الدكتـــور ابراهيم كتيري                 

الروابط الرئيسية

الكليــــــــــــــة

AdminFll

البيداغوجيــــــــــــا

pedagogie

مخابر البحث العلمي

labo b

مخبر أبحاث في اللغة والأدب الجزائري

labo b

labo b

فضاء الطالب

logo etud

عدد الزوار

64 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

Annonce d'une soutenance de thèse de doctorat

Le département des Langues étrangères annonce qu'une soutenance de thèse de doctorat LMD aura lieu le :

MARDI 23/04/2019 A 13H A LA SALLE DE SOUTENANCES DE LA FACULTE DES LETTRES ET DES LANGUES

PRESENTEE PAR : SOLTANI WASSILA.

 Titre de la thèse:

Transposition didactique du mythique pour une médiation enseignante multidimensionnelle et transculturelle en classe de FLE

Devant un jury composé de :

PRESIDENT :

Pr. ABDELOUAHAB   DAKHIA                

Professeur à l’Université de Biskra

RAPPORTEUR :                        

Pr. DAHOU FODHIL                                        

Professeur à l’Université de Ouargla

MEMBRE EXAMINATEUR :

Dr. MEKHNACHE MOHAMED                  

Professeur à l’Université de BISKRA

MEMBRE EXAMINATEUR ;

Dr. CHAFIKA FEMMAM

Maître de conférences A -Université de Biskra

MEMBRE EXAMINATEUR :

Dr.. SAID SAIDI                                              

Maître De Conférences A -Université De Batna

MEMBRE EXAMINATEUR ;

Dr. BRAHIM  KETHIRI                             

Maître de conférences A -Université de Biskra

التوثيق الإلكتروني

SNDL

Google Scholareإنشاء حساب

google scolare

دروس على الخط

etud

 

خليــــــة الإعــــلام

communication

قنــاة اليوتيوب

index